Assignment Types

There are a growing number of assignment types available:

Offline activity

This is useful when the assignment is performed outside of Moodle. It could be something elsewhere on the web or face-to-face.

Students can see a description of the assignment, but can't upload files or anything. Grading works normally, and students will get notifications of their grades.


Online text

This assignment type asks users to edit a text, using the normal editing tools. Teachers can grade them online, and even add inline comments or changes.

(If you are familiar with older versions of Moodle, this Assignment type does the same thing as the old Journal module used to do.)


Upload a single file

This type of assignment allows each participant to upload a single file, of any type.

This might be a Word processor document, or an image, a zipped web site, or anything you ask them to submit.


Activitat en línia

Aquest tipus de tasca demana als usuaris que editen un text, utilitzant les eines d'edició normals. Els professors poden qualificar els treballs en línia i també inserir-los comentaris o fer-hi canvis.

(Si teniu experiència amb versions anteriors de Moodle, aquest tipus de tasca funciona igual que l'antic mòdul Diari.)


Activitat fora de línia

Útil quan la tasca es realitza fora de Moodle. Pot ser una cosa que es faci en un altra pàgina web o presencialment.

Els estudiants podran veure aquí la descripció de la tasca, però no podran penjar-hi fitxers ni res. La qualificació funciona de la manera normal i els estudiants reben l'avís de les seves notes.


Penjar un fitxer

Aquest tipus de tasca permet que cada participant pengi un fitxer, només un, de qualsevol mena.

Pot ser un document de processador de textos, una imatge, un lloc web complet empaquetat en un fitxer zip, o qualsevol altra cosa que els vulgueu demanar que trametin.


Índex de tots els fitxers d'ajuda